خانه > اخبار > اخبار شرکت

باز و آزاد باشید

2022-08-01

به منظور آشنایی بیشتر کارکنان با کسب و کار و منابع موجود شرکت برای درک کارهای روزانه سایر بخش ها، تقویت بخش و بین بخش ها، ارتباطات بین همکاران و همکاران، تبادل و همکاری، تقویت انسجام شرکتی، بهبود کارایی کار و اشتیاق کارکنان، دست در دست هم، برای رسیدن به نهایتهدف، واقعگرایانه. شرکت ما یک فعالیت قایقرانی در کوه Siming برگزار کرد30هفتمژوئیه 2022، و همه پر از لبخندهای شاد بودند. ما معتقدیم که تحت رهبری اندی چن، این شرکت بهتر و بهتر عمل خواهد کرد.